Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Masażu Od Nowa.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Od Nowa świadczy usługi z zakresu masażu oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.
 4. Pracownicy Centrum Masażu Od Nowa zobowiązani są do poszanowania godności i prywatności Klienta.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko pod pisemną zgodą rodziców/opiekuna i mają możliwość uczestniczenia w wszystkich zabiegach.
 6. Zabrania się: 
  • Spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem.
  • Palenia tytoniu.
  • Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do salonu pod ich wpływem.
  • Handlu i akwizycji.
  • Naklejania i pozostawienia reklam.
 7. Z zabiegów można korzystać tylko w godzinach otwarcia, po wcześniejszej rezerwacji.
 8. Vouchery realizowane są tylko od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. 10 – 19. 
  • Rezerwację z Vouchera należy dokonać najpóźniej na tydzień przed upływem terminu jego ważności – w przeciwnym wypadku, możliwość rezerwacji i wykonania usługi przepada.
  • W przypadku nie odwołania wizyty z 24 – godzinnym wyprzedzeniem, voucher przepada.
  • Nie ma możliwość wymiany vouchera na gotówkę.
  • Podczas rezerwacji konieczne jest podanie numeru vouchera.
  • Promocje, bony, kupony – nie łączą się, a zabiegi z zakupionych przez Klienta pakietów nie ulegają wymianie na inne.
  • Od Nowa nie zwraca kosztów za niewykorzystany voucher.
  • Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu, w szczególnych sytuacjach – czas ten jest wydłużany.
 9. Za zniszczenia majątku Centrum Masażu Od Nowa spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Sprzęt i urządzenia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika. Od Nowa nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w salonie bez zgody. Zabrania się wynoszenia wyposażenia salonu poza jego obszar.
 11. Od Nowa nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 12. Od Nowa zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych oraz może odmówić zabiegu bez podawania przyczyny.
 13. Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 100% zamówionej usługi.
 14. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejsze przygotowanie, np. masaż gorącymi kamieniami).
 15. Zaleca się przyjść kilka minut wcześniej przed umówionym zabiegiem.
 16. Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia Centrum Masażu Od Nowa z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).
 17. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klienta, pracownik ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem z zabiegach dla kolejnych Klientów.
 18. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.
 19. Od Nowa nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobranie od Klienta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg.
 20. Od Nowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 21. W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
 22. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 23. Od Nowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.